Döngüsel Organik Yönetim

Okullarda gıda ve organik atık konusunda davranış değişikliğinin desteklenmesi.

Organik atıklar, düzenli depolama, kirlilik ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarının önemli bir nedenidir. Bu projeyi üstlenmemizin nedeni, iklim değişikliğine katkıda bulunan bu kadar büyük miktarda atığın sürekli üretimidir. Vatandaşların evdeki, okuldaki ve günlük yaşamlarındaki davranışlarının eğitim yoluyla değiştirilmesiyle bu sorunun çözülebileceğine inanıyoruz.

Çalışma Paketleri

WP1: Proje Yönetimi

Circular Organic Management projesinin proje yönetimi iş paketi, ortaklar arasında en iyi işbirliğini sağlamayı ve en yüksek kalite ve performansın elde edilmesine yönelik yöntemleri izlemeyi amaçlamaktadır. İlerlemeyi, kaliteyi ve başarıyı izlemek için iki ana araç kullanılacaktır: Yönetim El Kitabı ve Kalite Güvence ve Değerlendirme Planı. Yönetim El Kitabı idari, teknik ve mali yönetim için kılavuzlar sağlarken, Kalite Güvence ve Değerlendirme Planı yüksek kaliteli çıktılar için temel eylemleri, araçları ve metodolojiyi içermektedir. İzleme faaliyetleri arasında ortakların ilerleme raporları, yaygınlaştırma faaliyetleri raporları, sık iletişim, proje iş paketlerinin ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ara ve nihai Kalite Güvence ve Değerlendirme Raporlarının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu araçlar, program gereklilikleriyle uyumu ve projenin başarısını garanti altına alır.

WP2: Eğitim Materyalinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

İş paketi 2, her ülkede organik atık davranışı ve çevre eğitimi üzerine yapılan araştırmalara dayalı eğitim materyalleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje ortakları, ihtiyaçları belirlemek ve eğitim paketlerinin geliştirilmesine bilgi sağlamak için derinlemesine görüşmeler ve anketler yapacaktır. Paketler altı dilde dijital formatta sunulacak ve güncel bilgiler, etkinlik fikirleri ve metodolojik talimatlar sağlayacaktır. 48 öğretmen eğitmeni paketleri kullanmak ve başkalarını eğitmek üzere eğitilecektir. Ortaokul öğretmenleri materyalleri etkin bir şekilde kullanmaları ve iletmeleri için eğitilecektir.

Avrupa'da organik atıklarla ilgili yönetim, davranış ve eğitimin mevcut durumu

WP3: COM Oyunlaştırılmış Dijital Çevre

İş paketi 3, proje için altı dilde ücretsiz materyaller, eğitim materyalleri, araçlar, araştırma raporları ve politika belgesi önerileri sağlayan etkileşimli bir çevrimiçi platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Platform aynı zamanda eğitimcilerin, öğrencilerin, proje ekiplerinin ve halkın fikirlerini paylaşmaları ve geri bildirimde bulunmaları için bir iletişim arayüzü olarak hizmet verecektir. 'Topluluğumda Organik Atık ve Döngüsellik' adlı oyun, ortaokul öğrencileri ve gençler tarafından evsel atıkların ölçülmesi ve atık üreticilerinin haritalanması gibi gerçek zamanlı veri toplama faaliyetlerine katılmak için kullanılacaktır.

WP4: Eğitim Araç Seti ve Politika öneri belgesi

Bu çalışma paketi, AB genelinde organik atık davranışı ve çevre eğitimi konularında hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Eğitimciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve halk için altı dilde hazırlanmış ve bir platform üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bir kaynak setini içermektedir. Ayrıca, altı AB ülkesinde yürütülen araştırmanın ana hatlarını içeren ve atık yönetimi, vatandaşlarla iletişim ve eğitim alanındaki değişikliklere yönelik tavsiyeler sunan bir politika öneri belgesi de hazırlanacak. Öneriler AB'nin geneli için geçerli olacak ve AB genelindeki ilgili aktör ve ağlara gönderilecektir.

WP5: Farkındalık Artırma Kampanyaları

Yaygınlaştırma çalışma paketi, yaşam koşulları ve internet bağlantısı sorunlarından kaynaklanan bilgi eşitsizliğini ele alarak bilgiye eşit erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Paket, çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetleri, bilginin çeşitli formatlarda sunulmasını, kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin teşvik edilmesini içermektedir. Paket sonrası sunumlar, atölye çalışmaları ve ağ oluşturma alanları organik atık yönetimi faaliyetlerini teşvik edecektir. Sonuçlar Avrupa ve uluslararası düzeyde yayınlanacak, "yerel hareket et, küresel düşün" zihniyetini teşvik edecek ve daha fazla çevre girişimine ilham verecektir.

Ortaklık yapısı

Bügun Bizimle İletime geçin!

Buradayız! Konuşmaya başlayalım

İletişimde kalaım
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086157

Copyright © 2023 COM. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive