Κυκλική Οργανική Διαχείριση

Συμβολή στην αλλαγή συμπεριφοράς στα σχολεία σχετικά με τα τρόφιμα και τα οργανικά απόβλητα.

Τα οργανικά απόβλητα αποτελούν σημαντική αιτία περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή.Το κίνητρό μας για την ανάληψη αυτού του έργου είναι η συνεχιζόμενη παραγωγή τόσο μεγάλου όγκου αποβλήτων, η οποία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών στο σπίτι, στο σχολείο και στην καθημερινή τους ζωή μέσω της εκπαίδευσης.

Πακέτα εργασίας

ΠΕ: Διαχείριση έργου

Το πακέτο εργασίας διαχείρισης έργου του έργου Circular Organic Management στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και στην παρακολούθηση των μεθόδων για την επίτευξη της υψηλότερης ποιότητας και απόδοσης. Για την παρακολούθηση της προόδου, της ποιότητας και των επιτευγμάτων θα χρησιμοποιηθούν δύο βασικά εργαλεία: το Εγχειρίδιο Διαχείρισης και το Σχέδιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας. Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διοικητική, τεχνική και οικονομική διαχείριση, ενώ το Σχέδιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας περιλαμβάνει βασικές δράσεις, εργαλεία και μεθοδολογία για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης περιλαμβάνουν εκθέσεις προόδου των εταίρων, εκθέσεις δραστηριοτήτων διάδοσης, συχνή επικοινωνία, αξιολόγηση των πακέτων εργασίας και των δραστηριοτήτων του έργου και την ανάπτυξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας. Τα εργαλεία αυτά διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του προγράμματος και εξασφαλίζουν την επιτυχία του έργου.

ΠΕ: Έρευνα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Έρευνα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Το 2ο Πακέτο Εργασίας έχει ως στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με βάση την έρευνα για τη συμπεριφορά στα οργανικά απόβλητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε κάθε χώρα. Οι εταίροι του έργου θα διεξάγουν συνεντεύξεις σε βάθος και ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό των αναγκών και την ενημέρωση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πακέτων. Τα πακέτα θα είναι διαθέσιμα σε έξι γλώσσες σε ψηφιακή μορφή, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες, ιδέες για δραστηριότητες και μεθοδολογικές οδηγίες. 48 εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα εκπαιδευτούν για να χρησιμοποιούν τα πακέτα και να εκπαιδεύουν άλλους. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εκπαιδευτούν για την αποτελεσματική χρήση και επικοινωνία του υλικού.

ΠΕ: COM Παιχνιδοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον

COM Παιχνιδοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον: Το 3ο Πακέτο Εργασίας στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας για το έργο, παρέχοντας δωρεάν υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία, ερευνητικές εκθέσεις και συστάσεις για έγγραφα πολιτικής σε έξι γλώσσες. Η πλατφόρμα θα χρησιμεύσει επίσης ως διεπαφή επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ομάδες έργου και το κοινό για την ανταλλαγή ιδεών και την παροχή ανατροφοδότησης. Το παιχνίδι "Οργανικά απόβλητα και κυκλικότητα στην κοινότητά μου" θα χρησιμοποιηθεί από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως η μέτρηση των οικιακών αποβλήτων και η χαρτογράφηση των παραγωγών αποβλήτων.

ΠΕ: Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη & έγγραφο συστάσεων πολιτικής

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη & έγγραφο συστάσεων πολιτικής: Η δέσμη εργασίας αποσκοπεί στην επίτευξη στόχων στη συμπεριφορά όσον αφορά τα οργανικά απόβλητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη με πόρους για εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, οργανωτές πολιτών, τοπικές αρχές και το κοινό σε έξι γλώσσες, οι οποίοι διατίθενται δωρεάν σε μια πλατφόρμα. Επιπλέον, ένα έγγραφο με συστάσεις πολιτικής θα περιγράφει την έρευνα που διεξήχθη σε έξι χώρες της ΕΕ και θα προσφέρει συστάσεις για αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, την επικοινωνία με τους πολίτες και την εκπαιδευτική αλλαγή. Οι συστάσεις θα αφορούν την ευρύτερη ΕΕ και θα αποσταλούν σε σχετικούς φορείς και δίκτυα σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΠΕ: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης: Η δέσμη εργασίας για τη διάδοση στοχεύει στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση, αντιμετωπίζοντας την ανισότητα στην πληροφόρηση που προκαλείται από τις συνθήκες διαβίωσης και τα ζητήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η δέσμη εργασίας περιλαμβάνει διαδικτυακές και μη διαδικτυακές δραστηριότητες, παρουσιάζοντας πληροφορίες σε διάφορες μορφές και προωθώντας τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα. Μετά το πακέτο, παρουσιάσεις, εργαστήρια και χώροι δικτύωσης θα ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας τη νοοτροπία ""δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια"" και εμπνέοντας περισσότερες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Σύμπραξη

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Είμαστε εδώ! Ας μιλήσουμε.

Ελάτε σε επαφή
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086157

Copyright © 2023 COM. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive